นอกจากนี้

ภาษาอังกฤษ


conj besides
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งไปกว่านี้
คำที่เกี่ยวข้อง: other than , except , in addition to , moreover , furthermore , beyond
ตัวอย่างประโยค: เมืองที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากนี้เมืองนี้ยังส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกด้วย