นอกคอก

ภาษาอังกฤษ


v be unconventional
คำอธิบาย: ไม่ประพฤติตรงตามธรรมเนียมนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: be nonconformist , opposed to , contrary to custom
adj unconventional
คำอธิบาย: ที่ไม่ประพฤติตรงตามธรรมเนียมนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: unorthodox , unusual , nonconformist , individualistic , eccentric , iconoclastic
ตัวอย่างประโยค: เขาถือว่าเธอเป็นลูกนอกคอกที่ไม่มีความสำคัญอะไร