นอกครู

ภาษาอังกฤษ


adj recalcitrant
คำอธิบาย: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม
ความหมายเหมือนกับ: ผิดครู
คำที่เกี่ยวข้อง: willful , refractory , unconventional , resistant , stubborn , unmanageable , refractory
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นศิษย์นอกครู