นศ.บ.

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Arts in Mass Communication
ความหมายเหมือนกับ: นิเทศศาสตรบัณฑิต