นวลลออ

ภาษาอังกฤษ


adj clear-skinned
ความหมายเหมือนกับ: นวลละออง , นวลหง , ผุดผ่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: bright , fair skinned , radiant skinned
ตัวอย่างประโยค: เธอมีผิวกายนวลลออเพราะใช้ครีมอบน้ำสมุนไพร
n beauty
ความหมายเหมือนกับ: นวลใย , นวลละออ , นวลหง
คำที่เกี่ยวข้อง: goddess , belle , queen , pretty maid , fair maiden , beautiful girl