นวนิยาย

ภาษาอังกฤษ


n novel
คำอธิบาย: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: นิยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: fiction
ตัวอย่างประโยค: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง