นฤเกสคี

ภาษาอังกฤษ


n lion-hearted man
ความหมายเหมือนกับ: นรสีงห์ , นคเกสรี , นฤหริ
คำที่เกี่ยวข้อง: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man) , great warrior


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top