นฤปนีติ

ภาษาอังกฤษ


n state policy
ความหมายเหมือนกับ: พระราโชบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: national policy