นราธิวาส

ภาษาอังกฤษ


n Narathiwat
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ติดชายแดนของประเทศมาเลเซีย
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดนราธิวาส