นรสีห์

ภาษาอังกฤษ


n lion-hearted man
คำอธิบาย: คนปานสิงห์หรือนักรบผู้มหาโยธิน
หน่วยนับ: คน, องค์
ความหมายเหมือนกับ: นรสีงห์ , นคเกสรี , นฤเกสคี , นฤหริ
คำที่เกี่ยวข้อง: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man) , great warrior