นรสีงห์

ภาษาอังกฤษ


n lion-hearted man
ความหมายเหมือนกับ: นคเกสรี , นฤเกสคี , นฤหริ
คำที่เกี่ยวข้อง: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man) , great warrior