นรกอเวจี

ภาษาอังกฤษ


n hell
คำอธิบาย: ชื่อนรกขุม 1 ในนรก 8 ขุม และกล่าวว่าเป็นขุมลึกที่สุด สำหรับลงอาชญาแก่สัตว์ที่มีบาปหนักที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: nether world , underworld
คำตรงข้าม: สวรรค์
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากนรกอเวจีแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตครสิขี