นมนานกาเล

ภาษาอังกฤษ


adv long ago
ความหมายเหมือนกับ: นานนม , นาน
คำที่เกี่ยวข้อง: long time ago , old ancient