นมกล่อง

ภาษาอังกฤษ


n UHT milk
คำอธิบาย: อาหารจำพวกนมบรรจุกล่อง
หน่วยนับ: กล่อง
ตัวอย่างประโยค: คนนิยมกินนมกล่องเพราะหาซื้อได้สะดวกสบาย