นพกะ

ภาษาอังกฤษ


n new corner
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: one who is young , new or recently admitted