นครหลวง

ภาษาอังกฤษ


n capital
ความหมายเหมือนกับ: เมืองหลวง
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของประเทศไทย