นครรัฐ

ภาษาอังกฤษ


n city-state
คำอธิบาย: เมืองที่ปกครองตนเองเป็นอิสระ