นขลิขิต

ภาษาอังกฤษ


n parentheses
คำอธิบาย: เครื่องหมายรูปดังนี้ ( ) สำหรับใช้กันข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลขไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: วงเล็บ , เครื่องหมายวงเล็บ
ตัวอย่างประโยค: ในบทความนี้มีเครื่องหมายนขลิขิตอยู่เต็มไปหมด