นกหวีด

ภาษาอังกฤษ


n whistle
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด
หน่วยนับ: อัน
ตัวอย่างประโยค: กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน