ธูปแพเทียนแพ

ภาษาอังกฤษ


n four pairs of joss-sticks and candles for paying homage
หน่วยนับ: แพ
ตัวอย่างประโยค: ธูปแพเทียนแพใช้เป็นเครื่องแสดงความเคารพอย่างสูง