ธูป

ภาษาอังกฤษ


n joss stick
หน่วยนับ: ดอก
คำที่เกี่ยวข้อง: incense
ตัวอย่างประโยค: ที่ศาลมีธูปเตรียมไว้ให้ผู้คนไปกราบไว้บูชา