ธุลี

ภาษาอังกฤษ


n dust
คำอธิบาย: ฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดเล็กมาก
ความหมายเหมือนกับ: ละออง , ฝุ่น , ฝุ่นละออง , เถ้า , ขี้เถ้า , ผง
คำที่เกี่ยวข้อง: powder , dirt , particle , lint , ashes , cinders , grime