ธุรกิจขนาดใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n big business
ตัวอย่างประโยค: การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวมีผลทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่กู้เงินจากต่างประเทศต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน