ธุรกิจขนาดย่อม

ภาษาอังกฤษ


n small business
คำอธิบาย: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ความหมายเหมือนกับ: SME
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ