ธุรกรรม

ภาษาอังกฤษ


n (business) transactions
คำอธิบาย: กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายห้ามผู้ที่อยู่ในภาวะล้มละลายทำธุรกรรมใดๆ ทั้งสิ้น