ธุดงค์

ภาษาอังกฤษ


n pilgrimage
คำอธิบาย: องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส, ชื่อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุ มี 13 อย่าง เช่น การอยู่ในป่า การอยู่โคนไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: travel , wayfaring , trip