ธิเบต

ภาษาอังกฤษ


n Tibet
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศธิเบต
ตัวอย่างประโยค: เกายีเดินทางมาจากธิเบต