ธิบดี

ภาษาอังกฤษ


n leader
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , ruler , prince , master , principal , manager , boss , overseer
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงเป็นธิบดีของปวงประชา