ธารณะ

ภาษาอังกฤษ


adj general
ความหมายเหมือนกับ: ทั่วไป , สาธารณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: public , in public , common , usual , customary , prevailing;
v indefinite offering food to a monk
คำอธิบาย: การตักบาตรที่ไม่เฉพาะเจาะจง
คำที่เกี่ยวข้อง: undesignable offering food to a monk
ตัวอย่างประโยค: พุทธศานิกชนมักตักบาตรธารณะในวันสำคัญทางพุทธศาสนา