ธาตุอาหาร

ภาษาอังกฤษ


n nutrient
หน่วยนับ: อย่าง, ชนิด
ตัวอย่างประโยค: พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต