ธาตุสถูป

ภาษาอังกฤษ


n relies pagoda
คำอธิบาย: เจดีย์บรรจุพระธาตุ
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุเจดีย์
คำที่เกี่ยวข้อง: stupa or chedi containing relics , reliquary stupa , receptacle for relies , phochadee