ธาตุตะกั่ว

ภาษาอังกฤษ


n lead
ความหมายเหมือนกับ: สารตะกั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: plumbum , a heavy , comparatively soft , malleable metal