ธาตุครรภ

ภาษาอังกฤษ


n important part of a stupa
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน
ความหมายเหมือนกับ: ครรธาตุ , เรือนธาตุ
ตัวอย่างประโยค: ธาตุครรภเป็นส่วนสำคัญของพระสถูป