ธาดา

ภาษาอังกฤษ


n creator
คำอธิบาย: ผู้สร้างคือ พระพรหม
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สร้าง , ผู้สรรค์ , ผู้รังสฤษฎ์
คำที่เกี่ยวข้อง: founds , establisher , supporter , one who arrange or orders