ธัมสังเวค

ภาษาอังกฤษ


n grief in laws
ความหมายเหมือนกับ: อารมณ์ของพระอรหันต์