ธัญพืช

ภาษาอังกฤษ


n cereal
คำอธิบาย: พืชล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Gramineae เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ให้เมล็ดเป็นอาหารหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: grain , coriander
ตัวอย่างประโยค: มีธัญพืชขึ้นเต็มไปหมดบริเวณเชิงเขาฝั่งตะวันออก