ธัญ

ภาษาอังกฤษ


adj wealthy
ความหมายเหมือนกับ: มั่งมี , มั่งคั่ง , ร่ำรวย
คำที่เกี่ยวข้อง: prosperous , flourishing , moneyed , affluent;
n grain
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวเปลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: cereal , corn , seed , maize
adj good
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งเรือง , ดี , เลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , superb , superior , premium , best , top , prime , fine , wonderful
adj fortunate
ความหมายเหมือนกับ: มีโชค
คำที่เกี่ยวข้อง: lucky , blessed , prosperous , successful