ธวัช

ภาษาอังกฤษ


n sign
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , ensign
n flag
ความหมายเหมือนกับ: ธง
คำที่เกี่ยวข้อง: banner , standard , pennant , insignia