ธราธิบดี

ภาษาอังกฤษ


n king
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: ธราธิป , พระเจ้าแผ่นดิน , กษัตริย์ , พระราชา
คำที่เกี่ยวข้อง: monarch , master , sovereign , potentate , emperor , overlord , imperator