ธราธาร

ภาษาอังกฤษ


n Vishnu
ความหมายเหมือนกับ: พระวิษณุ , พระนารายณ์