ธราธร

ภาษาอังกฤษ


n Vishnu
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: ธราธาร , พระวิษณุ , พระนารายณ์