ธรรมเนียมประเพณี

ภาษาอังกฤษ


n custom
หน่วยนับ: แบบ, อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , ขนมธรรมเนียม , ธรรมเนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , convention
ตัวอย่างประโยค: การไหว้เป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย