ธรรมเนียม

ภาษาอังกฤษ


n custom
หน่วยนับ: อย่าง,แบบ
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , จารีต , ขนบธรรมเนียม , แบบแผน , แบบอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , manner , way , mode , method , system
ตัวอย่างประโยค: ธรรมเนียมของคนไทยถือยึดถือระบบอาวุโส