ธรรมเจดีย์

ภาษาอังกฤษ


n doctrinal shrine
คำอธิบาย: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
หน่วยนับ: องค์
คำที่เกี่ยวข้อง: dharma stupa , stupa of sacred writings of a religion