ธรรมะ

ภาษาอังกฤษ


n dharma
ความหมายเหมือนกับ: คุณความดี , ธรรม , ความถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: virtue codes of moral , scruples , rectitude
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ