ธรรมะ

ภาษาอังกฤษ


n dharma
ความหมายเหมือนกับ: คุณความดี , ธรรม , ความถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: virtue codes of moral , scruples , rectitude
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ

คำที่มี "ธรรมะ" ในคำ


ธรรมะธัมโม adj moral
คำอธิบาย: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี
ความหมายเหมือนกับ: ธัมมะธัมโม

หลักธรรมะ n doctrine
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่งสอน , คุณความดีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top