ธรรมนูญ

ภาษาอังกฤษ


n charter
คำอธิบาย: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร
หน่วยนับ: บท, มาตรา
ความหมายเหมือนกับ: กฎหมายธรรมนูญ
คำที่เกี่ยวข้อง: constitution , code , covenant , compact , contract