ธรรมนูญ

ภาษาอังกฤษ


n charter
คำอธิบาย: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร
หน่วยนับ: บท, มาตรา
ความหมายเหมือนกับ: กฎหมายธรรมนูญ
คำที่เกี่ยวข้อง: constitution , code , covenant , compact , contract

คำที่มี "ธรรมนูญ" ในคำ


กรมพระธรรมนูญ n The Judge Advocate General´s Department
คำอธิบาย: หน่วยงานที่ขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ธน.
ตัวอย่างประโยค: กรมพระธรรมนูญมีผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าเหล่ายศพลโท

ศาลรัฐธรรมนูญ n constitutional court
ตัวอย่างประโยค: หากส.ส. คนใดต้องการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน

รัฐธรรมนูญ n constitution
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ตามรัฐธรรมนูญไทย รัฐกับศาสนามิได้แยกจากกัน และรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลศาสนาด้วย

ร่างรัฐธรรมนูญ n draft of a constitution
คำอธิบาย: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย

กฎหมายธรรมนูญ n charterค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top