ธรรมนิยม

ภาษาอังกฤษ


n law observance
คำอธิบาย: ความประพฤติที่มีธรรมเป็นที่ตั้ง