ธรรมธาตุ

ภาษาอังกฤษ


n mental-data element
คำอธิบาย: อารมณ์ที่เกิดทางใจ
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมารมณ์ , ธรรมธาตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: having the element of the Law or of existence , appellation for the Buddha whose essence is Law