ธรรมธาดา

ภาษาอังกฤษ


n law-supporter
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ทรงธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: the great upholder of dharma , moral person