ธรรมดาๆ

ภาษาอังกฤษ


adj ordinary
ความหมายเหมือนกับ: สามัญ , ปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: common , usual , regular